Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


Praca


09.09.2013

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei ul. Batorego 5, 31-135 Kraków w związku z realizacją projektu „Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (Działanie 1.5 POKL), prowadzi rekrutację na stanowisko:

Opiekun/opiekunka

Kwalifikacje zg. z Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 z dn. 4 lutego 2011r.:
•    wykształcenie wyższe: pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna, opiekuńczo-wychowawcza lub kwalifikacje pielęgniarki/położnej lub kwalifikacje opiekunki dziecięcej
•    albo wykształcenie minimum średnie:
- co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 (jeżeli przez okres co najmniej 6 miesięcy przed podjęciem zatrudnienia kandydat/tka nie pracował/a z dziećmi do lat 3 zobowiązany/a jest w ciągu 6 m-cy od rozpoczęcia pracy na w/w stanowisku odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności)
lub
- ukończone 280 godzinne szkolenie zg. z Rozporządzeniem MPiPS w sprawie zakresu programu szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

Mile widziane:
•    aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne
•    2 - letnie doświadczenie w pracy na stanowisku opiekuna/opiekunki w żłobku
•    samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe wymagania:
•    Kandydat/ka daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
•    Kandydat/ka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu/jej zawieszona ani ograniczona,
•    Kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
•    Kandydat/ka nie został/a skazany/na prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślne,
•    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna/ki
•    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

Zakres czynności na stanowisku:
•    Sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi, dbałość o ich zdrowie oraz prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny z uwzględnieniem indywidualnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka.
•    Realizacja programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć w oparciu o plan zajęć, w tym przez zajęcia edukacyjne: ogólnorozwojowe,  plastyczne, muzyczne, bajkoterapię, matematyczne, rytmikę, relaksacyjne, zabawy tematyczne
•    Organizowanie zabaw na świeżym powietrzu.
•    Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz należytych warunków sanitarno–higienicznych.
•    Współpraca z Rodzicami mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dziecka.

Forma i okres zatrudnienia: ½ lub 1 etat, umowa o pracę na czas określony na okres próbny, po sprawdzeniu się na stanowisku do 31.12.2014 r.

Aplikacje (CV) prosimy wysyłać na adres: sdn.praca@gmail.com do 23.09.2013 r.

-------------
02.08.2013


Stowarzyszenie Dobrej Nadziei ul. Batorego 5, 31-135 Kraków w związku z realizacją projektu „Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (Działanie 1.5 POKL), prowadzi rekrutację na stanowisko:

1.    Dyrektor Żłobka

Wymagane kwalifikacje:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora żłobka tj. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi, albo co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi;
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- nieposzlakowana opinia;
- brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.);
- brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz brak zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;
- wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Dodatkowo mile  widziane:
-  biegła obsługa komputera,
-   umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
-   zorientowanie na efektywność i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania żłobka,
-   samodzielność, operatywność, dyspozycyjność.

Obowiązki:
- wsparcie w rekrutacji,
- zarządzanie placówką,
- nadzór nad kadrą merytoryczną,
- organizacja pracy placówki,
- wspomaganie pracy pedagogów

Forma i okres zatrudnienia: 1 etat, umowa o pracę na czas określony na okres próbny, po sprawdzeniu się na stanowisku do 31.12.2014 r.

Aplikacje (CV) prosimy wysyłać na adres: sdn.praca@gmail.com  do 30.08.2013 r.


2.    Woźna/osoba sprzątająca

Wymagane kwalifikacje:
- doświadczenie w pracy o charakterze odpowiadającym ww. stanowisku,
- wysokie umiejętności praktyczne
- aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

Obowiązki:
- sprzątanie placówki
- wydawanie posiłków

Forma i okres zatrudnienia: 1 etat, umowa o pracę na czas określony na okres próbny, po sprawdzeniu się na stanowisku do 31.12.2014 r.

Aplikacje (CV) prosimy wysyłać na adres: sdn.praca@gmail.com do 30.08.2013 r.

----------------

02.05.2013

Stowarzyszenie zatrudni osobę na zastępstwo na stanowisko woźna oddziałowa w przedszkolu w Liszkach.
Przedszkole powstaje w ramach projektu „Utworzenie Przedszkola ogólnodostępnego w Liszkach" poddziałanie 9.1.1 POKL.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: sdn.praca@gmail.com

-----------

18.03.2013

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei zatrudni doradcę do projektu „Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie” Poddziałanie 5.4.2 POKL. 
 
Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe - preferowane prawo, praca socjalna, psychologia; mile widziana znajomość zasad świadczenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym
 
Obowiązki:
- przyjmowanie klientów
- udzielanie porad i  informacji obywatelskich i prawnych
- obsługa Dni Otwartych
- prowadzenie dokumentacji klientów

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: sdn.praca@gmail.com

 

23.10.2012

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie, ul. Batorego 5 zatrudni lekarza specjalistę psychiatrę.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: sdn.praca@gmail.com.

 

----------------------

23.10.2012

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie, ul. Batorego 5 zatrudni certyfikowanego terapeutę uzależnień.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: sdn.praca@gmail.com.
  

----------------------  • Newsy

    19.07.2015 Stowarzyszenie Dobrej Nadziei rozpoczyna rekrutację do projektu „Uzależnienia behawioralne – profilaktyka, diagnoza, terapia. Szkolenia dla studentów krakowskich uczelni wyższych”


    czytaj »